Doświadczenie

Stanisław Jan Adamczyk jest doktorem nauk ekonomicznych SGH i licencjonowanym przez KNF maklerem papierów wartościowych (nr lic. 1517). W grudniu 2016 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną „Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej”. 

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w podmiotach rynku finansowego. Związany od początku z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W kilku domach maklerskich wykonywał zadania maklera i animatora rynku. W 2000 r. rozpoczął pracę w Citibanku Handlowym. Ponad 10 lat przepracował w Zespole Equity Capital Markets – działającego w skali globalnej konglomeratu finansowego przechodząc na swojej ścieżce zawodowej od roli asystenta ds. operacji bankowych, a skończywszy na stanowisku Dyrektora (A Vice-President). 

We współpracy z renomowanymi globalnymi kancelariami prawnymi, specjalizował się w doradztwie dla dużych przedsiębiorstw przy przeprowadzaniu strategicznych, skomplikowanych operacji na polskim rynku kapitałowym (emisje i skupy akcji, przejęcia, obligacje wymienne, wezwania do wymiany akcji). Przygotowywał emitentów instrumentów finansowych do pozyskania kapitału (prospekty emisyjne) i profesjonalnego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz uczestniczył w implementacji Dyrektywy MIFID. W 2011 r. zdał egzamin dla Autoryzowanych Doradców New Connect. 

Posiada biegłą znajomość języka angielskiego (certyfikaty: LCCI, TOLES Okręgowa Izba Radów Prawnych). Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń: Global Capital Markets, Corporate Finance, Negocjacje Win-Win (Huthwaite International).

W ramach podjętej pracy naukowej zapoznał się z opisem teoretycznym mechanizmów działania globalnego systemu finansowego. Przy przygotowaniu dysertacji doktorskiej zgłębił szczegółowo literaturę światową opisującą długoterminowe skutki makroekonomiczne i społeczne deregulacji finansowej oraz dominacji sfery finansowej nad sferą realną (odrywania się). W trakcie swojej pracy badawczej podjął próbę zmierzenia alienacji pomiędzy tymi dwiema sferami gospodarki. Efektem tej aktywności było uczestnictwo w wielu konferencjach i publikacja poniższych artykułów:

  1. Konsekwencje społeczne neoliberalnego modelu rynków finansowych. Wybrane aspekty. Kwartalnik naukowy „Pieniądze i więź”, Numer 4 (57), Zima 2012
  2. Suwerenność finansowa – polska racja stanu i interes narodowy. Kwartalnik naukowy „Pieniądze i więź”, Numer 2 (59) Lato 2013
  3. Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008. Publikacja pokonferencyjna „Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii”, pod redakcją naukową dr hab. Jarosława Szostaka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 54, nr 3, Poznań 2014
  4. Formy przemocy finansowo-prawnej (ekonomicznej). Wybrane źródła instytucjonalne – aspekt siły przetargowej. Publikacja pokonferencyjna „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”, pod redakcją naukową prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka, prof. dr hab. Pawła Soroki, dr Krzysztofa Lachowskiego, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2015

W latach 2014-2015 edukował organizacje społeczne osób dotkniętych problemem missellingu (Pro Futuris, Stop Bankowemu Bezprawiu). Edukuje uczestników rynku z zakresu MIFID I i II oraz Market Abuse Regulation, a także prowadzi aktywną dyskusję intelektualną ze środowiskiem akademickim na konferencjach naukowych. Lobbował aktywnie za wprowadzeniem do obrotu intelektualnego koncepcji przemocy finansowej. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego przy Prezydencie RP tworzącego projekt ustawy „o przywróceniu równości stron umów o kredytowych”.

Stanisław Adamczyk jest autorem wielu opinii przygotowanych na zlecenie kancelarii prawnych i Rzecznika Finansowego. We wrześniu 2016 r. sporządził dla Sądu Najwyższego replikę do opinii biegłych sądowych zatytułowaną „Natura kredytu złotowego powiązanego z kursem pary walutowej. Kredyt, czy instrument pochodny?” W październiku 2016 r., na konferencji naukowej w Sejmie RP zatytułowanej „Problemy konsument na rynku finansowym” wygłosił referat zatytułowany: Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39”. 

W 2017 r. przeprowadził badanie zatytułowane: Zdolność starannego i wyedukowanego konsumenta do zrozumienia ryzyka walutowego kredytów powiązanych z rynkiem FOREX. Analiza została przeprowadzona na prośbę mec. Radosława Górskiego, który otrzymał prawo do wykorzystywania jego wyników w procesach sądowych. Ze względu na interes publiczny artykuł został opublikowany w nr 2/17 miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych.

W dniach 1-3 listopada 2017 r. uczestniczył w konferencji "Reawakening: From the origins of Economic Ideas to the Challenges of Our Time" zorganizowanej przez Institute for New Economic Thinking w Edynburgu.  

W dniu 11 maja 2018 r. podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim zatytułowanej "Ochrona konsumenta w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego do waluty obcej" wygłosił referat, którego podstawą był artykuł napisany we współpracy z dr Jackiem Czabańskim: Opłacalność kredytu powiązanego z kursem CHF w świetle teorii ekonomicznych i danych empirycznych. Powyższy tekst został zaprezentowany podczas konferencji naukowej: "Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach 1918-2018", która odbyła się 14-16 maja 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Konferencja została zorganizowana przez Kolegium Zarządzania i Finansów Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu edukacyjnego NBP przy współpracy z ZBP, BFG i UFG . 

w 2019 roku Stanisław Adamczyk zakończył projekt badawczy dotyczący wybuchu skandalu korporacyjnego w spółce giełdowej Getback i przyczyn miliardowych strat poniesionych przez jej akcjonariuszy i obligatariuszy. Otrzymał zaproszenie do współpracy od jednego z członków Rady Wierzycieli Getback. Dzięki temu stał się aktywnym uczestnikiem jej posiedzeń. Na bazie tych doświadczeń powstała nowa publikacja, która została zaprezentowana w dniu 7 grudnia 2019 w Rzeszowie na międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej  "Finansjalizacja i społeczeństwo".   

Artykuł zatytułowany Skandal korporacyjny GetBack. Finansyzacja przedsiębiorstwa a infrastruktura zaufania rynku kapitałowego w Polsce wzbudził zainteresowanie i gorącą dyskusję. Ze względu na ewidentny spadek cyrkulacji oszczędności w polskiej gospodarce wskutek m.in. spadku zaufania do rynku kapitałowego autor postuluje szybkie powołanie w Polsce "Finansowego FBI", które połączy kompetencje merytoryczne KNF z władzą dochodzeniowo-śledczą  prokuratury.  Finansowe FBI ograniczyłoby tym samym zdolność oszustów finansowych do defraudowania środków pieniężnych inwestorów. Urząd ten musiałby być bezwzględnie niezależny od władzy polityków i usytuowany instytucjonalnie jako część NBP. Stanisław Adamczyk przekazał swój raport badawczy do Najwyższej Izby Kontroli.  Polska jest krajem, w którym opłaca się dokonywać defraudacji finansowych. Tak długo jak oszuści będą czuli się bezkarnie tak długo polski rynek kapitałowy będzie marginalizowany.