Doświadczenie

Stanisław Jan Adamczyk jest doktorem nauk ekonomicznych SGH i licencjonowanym przez KNF maklerem papierów wartościowych (nr lic. 1517). W grudniu 2016 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną „Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej”. 

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w podmiotach rynku finansowego. Związany od początku z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W kilku domach maklerskich wykonywał zadania maklera i animatora rynku. W 2000 r. rozpoczął pracę w Citibanku Handlowym. Ponad 10 lat przepracował w Zespole Equity Capital Markets – działającego w skali globalnej konglomeratu finansowego przechodząc na swojej ścieżce zawodowej od roli asystenta ds. operacji bankowych, a skończywszy na stanowisku Dyrektora (A Vice-President).

We współpracy z renomowanymi globalnymi kancelariami prawnymi, specjalizował się w doradztwie dla dużych przedsiębiorstw przy przeprowadzaniu strategicznych, skomplikowanych operacji na polskim rynku kapitałowym (emisje i skupy akcji, przejęcia, obligacje wymienne, wezwania do wymiany akcji). Przygotowywał emitentów instrumentów finansowych do pozyskania kapitału (prospekty emisyjne) i profesjonalnego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz uczestniczył w implementacji Dyrektywy MIFID. W 2011 r. zdał egzamin dla Autoryzowanych Doradców New Connect. 

Posiada biegłą znajomość języka angielskiego (certyfikaty: LCCI, TOLES Okręgowa Izba Radów Prawnych). Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń: Global Capital Markets, Corporate Finance, Negocjacje Win-Win (Huthwaite International).

W ramach podjętej pracy naukowej zapoznał się z opisem teoretycznym mechanizmów działania globalnego systemu finansowego. Przy przygotowaniu dysertacji doktorskiej zgłębił szczegółowo literaturę światową opisującą długoterminowe skutki makroekonomiczne i społeczne deregulacji finansowej oraz dominacji sfery finansowej nad sferą realną (odrywania się). W trakcie swojej pracy badawczej podjął próbę zmierzenia alienacji pomiędzy tymi dwiema sferami gospodarki. Efektem tej aktywności było uczestnictwo w wielu konferencjach i publikacja poniższych artykułów:

  1. Konsekwencje społeczne neoliberalnego modelu rynków finansowych. Wybrane aspekty. Kwartalnik naukowy „Pieniądze i więź”, Numer 4 (57), Zima 2012
  2. Suwerenność finansowa – polska racja stanu i interes narodowy. Kwartalnik naukowy „Pieniądze i więź”, Numer 2 (59) Lato 2013
  3. Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008. Publikacja pokonferencyjna „Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii”, pod redakcją naukową dr hab. Jarosława Szostaka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 54, nr 3, Poznań 2014
  4. Formy przemocy finansowo-prawnej (ekonomicznej). Wybrane źródła instytucjonalne – aspekt siły przetargowej. Publikacja pokonferencyjna „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”, pod redakcją naukową prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka, prof. dr hab. Pawła Soroki, dr Krzysztofa Lachowskiego, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2015

Od 2014 roku aktywnie wspiera merytorycznie ruchy społeczne poszkodowanych przez instytucje rynku finansowego (Pro Futuris, Stop Bankowemu Bezprawiu). Edukuje osoby dotknięte problemem missellingu, kancelarie prawne prowadzące procesy cywilne oraz środowisko akademickie na organizowanych konferencjach naukowych. Lobbował aktywnie za wprowadzeniem do obrotu intelektualnego koncepcji przemocy finansowej. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego przy Prezydencie RP tworzącego projekt ustawy „o przywróceniu równości stron umów o kredytowych”.

Aktualnie jako konsultant ASF doradza w konfliktach z podmiotami rynku finansowego. Jest autorem wielu opinii przygotowanych na zlecenie kancelarii prawnych i Rzecznika Finansowego. We wrześniu 2016 r. sporządził dla Sądu Najwyższego replikę do opinii biegłych sądowych zatytułowaną „Natura kredytu złotowego powiązanego z kursem pary walutowej. Kredyt, czy instrument pochodny?” W październiku 2016 r., na konferencji naukowej w Sejmie RP zatytułowanej „Problemy konsument na rynku finansowym” wygłosił referat zatytułowany: Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39”.

Ostatnim badaniem zrealizowanym przez ASF jest Zdolność starannego i wyedukowanego konsumenta do zrozumienia ryzyka walutowego kredytów powiązanych z rynkiem FOREX. Badanie w tym zakresie zostało przeprowadzone na prośbę mec. Radosława Górskiego, który otrzymał prawo do wykorzystywania jego wyników w procesach sądowych. Ze względu na interes publiczny artykuł został opublikowany w nr 2/17 miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych.